Algemene voorwaarden verhuur groepsruimte Aquamarijn

1. Definities
1.1. Met huurder wordt bedoeld: de persoon of de organisatie die de ruimte huurt en de huurovereenkomst sluit met verhuurder: “Aquamarijn Nieuwetijdswinkel”.
1.2. Met verhuurder wordt “Aquamarijn Nieuwetijdswinkel” bedoeld, hierna aangeduid als verhuurder of als “Aquamarijn Nieuwetijdswinkel”.
1.3. Onder huurovereenkomst wordt verstaan de gebruiksovereenkomst (ook wel contract genoemd) tussen verhuurder en huurder, waarbij de huurder een reservering heeft voor een of meerdere dagdelen gebruik van de ruimte.
1.4. Onder ruimte wordt verstaan de groepsruimte die verhuurder als zodanig aan huurders aanbiedt inclusief de gebruikelijke faciliteiten als nutsvoorzieningen en een basisinterieur geschikt voor het doel van praktijkruimte of cursusruimte.
1.5. Onder vaste huurder wordt verstaan een huurder die wekelijks, of met een andere regelmaat, op een vast tijdstip en gedurende een jaar of meer achtereen de ruimte van “Aquamarijn Nieuwetijdswinkel” huurt.
1.6. Onder korte huurder wordt verstaan een zaalhuurder die in een jaar een aantal losse, dus niet persé met gelijke tussenpoos, dagdelen huurt. Het minimum is 8 dagdelen per boekjaar.
1.7. Onder incidentele huurder wordt verstaan een huurder die één of meerdere losse dagdelen de ruimte huurt.
1.8. Onder borg wordt verstaan een bedrag dat dient ter garantie van het nakomen van de verplichtingen van de huurder, en ter compensatie van schade en dergelijke.
1.9. Onder aanbetaling wordt verstaan een percentage van 25% van het totaalbedrag incl. btw, dat binnen 8 dagen na het verrichten van de reservering c.q. het aangaan van de huurovereenkomst, betaald dient te zijn.
1.10. Onder annulering wordt verstaan het tussentijds opzeggen / annuleren van de huurovereenkomst of de reservering door de huurder.
1.11. Onder opzegging of beëindiging wordt verstaan minimaal twee maanden voor het einde van de overeenkomst, per email met bevestiging van verhuurder of aangetekende post laten weten aan de verhuurder dat de huurder geen prijs stelt op de verlenging van de huurovereenkomst.
1.12. Onder gebruikers wordt verstaan alle deelnemers aan een activiteit van huurder. Qua huisregels vallen ook de huurders onder gebruikers.
1.13. Deze voorwaarden maken deel uit van elke huurovereenkomst.
1.14. Onder doel huur of activiteit wordt verstaan: datgene wat de huurder gaat doen in de ruimte. Indien het doel tijdens de huurperiode of in de tijd tussen het afsluiten van het contract en de daadwerkelijke boeking verandert, dient dit binnen 24 uur te worden gemeld aan verhuurder. Als het daadwerkelijk gebruik afwijkt van de opgegeven activiteit / doel kan het betreffende huurovereenkomst per direct worden ontbonden door verhuurder.

2. Reservering en boekingen
2.1. Alle door de verhuurder verstrekte aanbiedingen zijn vrijblijvend, dus onder nadrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de kant van de verhuurder, als de door de huurder getekende huurovereenkomst in bezit is van verhuurder en dat de borg en/of aanbetaling is voldaan.
2.2. Indien verhuurder de door de potentiële huurder getekende reservering of huurovereenkomst nog niet heeft ontvangen en verhuurder de ruimte aan een derde kan verhuren, dan zal verhuurder de potentiële huurder daar direct van in kennis stellen en dient de potentiële huurder per direct aan te geven of hij al dan niet van de aanbieding van verhuurder gebruik wil maken.
2.3. Verhuurder heeft het recht boekingen op te splitsen in meerdere aparte huurovereenkomsten.
2.4. Huurder verklaart door ondertekening van de reservering of de huurovereenkomst op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met deze algemene huurvoorwaarden.
2.5. De ‘wet verkoop op afstand’ is hier niet van toepassing, daar de huurder al bekend is met de ruimte, en de planning specifiek afgestemd is op de huurder.

3. Gebruik van het gehuurde
3.1. De dienstverlening van Aquamarijn Nieuwetijdswinkel bestaat uit accomodatieverhuur, gericht op persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en zingeving in zowel persoonlijke als zakelijke levenssfeer.
3.2. Het is huurder niet toegestaan de ruimte voor een andere dan in de huurovereenkomst of reservering aangegeven activiteit te gebruiken, aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
3.3. Huurder mag de naam “Aquamarijn Nieuwetijdswinkel” gebruiken als referentie.

4. Betaling
4.1. Bij vaste huur zal sprake zijn van een maandelijkse betaling uiterlijk op de 1e van betreffende maand: Per bank op rekening van Aquamarijn Nieuwetijdswinkel of contant/per pin in de winkel. Huurder ontvangt hiervan een rekening.
4.2. In geval van een incidentele huurovereenkomst met één of enkele dagdelen kan Aquamarijn Nieuwetijdswinkel vragen het totaalbedrag in 2 delen te voldoen: 25% reserveringkosten per direct om de reservering definitief te maken en de resterende 75% uiterlijk één maand voor de (eerste) geboekte datum. Aquamarijn Nieuwetijdswinkel zal hiervoor een factuur per mail/per post sturen aan huurder. De reserveringskosten zullen bij annulering niet gerestitueerd worden.
4.3. Als er gekozen is voor termijnen, blijft de totale resterende hoofdsom het bedrag waarvoor de huurder verantwoordelijk is.
4.4. Als er meerdere huurovereenkomsten tegelijk actief zijn, worden deze behandeld als aparte overeenkomsten, en mogen de verschuldigde bedragen, zowel aanbetaling als maandtermijnen, niet worden opgeteld, maar moeten apart en steeds onder vermelding van het desbetreffende factuurnummer worden overgemaakt aan verhuurder.
4.5. Huurder heeft de verantwoordelijkheid voor de correcte en stipte betaling van nota’s en facturen, en betaalt deze op de juiste datum, onder vermelding van het factuurnummer en naam van de contractant. Indien er sprake is van periodieke betaling, dan geschiedt deze betaling volgens de specificaties in de huurovereenkomst.
4.6. Bij niet of niet tijdige betaling van een of meerdere termijnen, of bij een mogelijk geschil of een dreiging van niet nakomen van de verplichtingen door de huurder, heeft verhuurder het recht de totale resterende huursom van het betreffende contract ineens op te eisen.
4.7. Indien een huurder in gebreke is, dan dient hij alle eventueel op de inning vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan verhuurder te vergoeden.

5. Opzegging en/of annulering van de huurovereenkomst door huurder
5.1. In geval van een jaarcontract met een of meerdere wekelijkse dagdelen, is opzeggen mogelijk minimaal twee maanden voor het einde van de in de huurovereenkomst aangegeven huurtermijn. Bij tussentijdse annulering volgt geen restitutie, maar zal “Aquamarijn Nieuwetijdswinkel” de door huurder geboekte data zoveel mogelijk verhuren aan anderen en dit in mindering brengen.
5.2. Bepalingen bij annulering van een incidentele of korte huurovereenkomst:
• 100% van de totale kosten zijn door huurder verschuldigd bij annulering 1 week of korter vóór de afgesproken huurdatum. Hierbij vervalt dus het recht op restitutie van de huursom.
• 50% idem bij annulering op een termijn van 1 week – 4 weken vóór de huurdatum.
• 25% idem bij annulering op een termijn langer dan 4 weken vóór de huurdatum.
5.3. De annulering c.q. opzegging kan alleen vooraf geschieden per email met bevestiging van “Aquamarijn Nieuwetijdswinkel”, of per aangetekende post.

6. Ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder
6.1. Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van verhuurder is mogelijk indien er sprake is van:
* het niet nakomen van de verplichtingen door huurder zoals vastgelegd in de reservering of huurovereenkomst;
* wangebruik door huurder (of gebruikers) van het gehuurde.
* overlast door huurder (of gebruikers) aan derden of aan “Aquamarijn Nieuwetijdswinkel” zelf.
* expliciet gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door huurder aangeboden activiteit(en).
* het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door huurder aan verhuurder.
* ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde of het veroorzaken van overlast door huurder of gebruikers.
* het in gevaar brengen van de goede naam van “Aquamarijn Nieuwetijdswinkel”.
* in geval de relatie tussen huurder en overige huurders of huurder en verhuurder ernstig verstoord is.
* na een of meerdere klachten over huurder of activiteiten van de huurder.
6.2. Verhuurder is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.
6.3. Ontbinding door verhuurder kan aan het einde van de in de huurovereenkomst aangegeven huurtermijn zonder opgaaf van redenen. (feitelijk een niet-verlenging). De huurovereenkomst is nadrukkelijk géén normaal huurcontract, maar een gebruikscontract waarin een tijdelijk gebruik van onze facilitaire voorzieningen is vastgelegd.

7. Verlenging
7.1. Er zijn meerdere soorten boekingen:
* Vast contract voor de ruimte (‘vast’). Deze overeenkomst loopt per jaar en wordt automatisch per jaar verlengd. Opzegging minimaal twee maanden voor einde jaarcontract.
* Overeenkomst gebruik ruimte volgens losse boekingen (‘incidenteel’). Dit kent geen verlenging. Bij iedere nieuwe gelegenheid worden opnieuw in overleg de data gepland.
* Een contract kan bestaan uit losse boekingen en toch als ‘vast’ worden beschouwd. Er dient dan nadrukkelijk ‘vast’ op het contract te staan en minimaal 8 dagdelen te betreffen.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, noch door huurder, noch door gebruikers, cliënten en bezoekers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële en immateriële schade ten gevolge van verblijf binnen de ruimte van “Aquamarijn Nieuwetijdswinkel”, als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten.
8.2. Huurder is aansprakelijk voor schade geleden aan het gebouw, waaronder ook de vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, tijdens de gehuurde dagdelen.

9. Sleutels
9.1. Bij verlies van de sleutels wordt aan huurder de kosten in rekening gebracht voor verlies inclusief de vervanging van alle betreffende sleutels en sloten.
9.2. Bij het aflopen van de huurovereenkomst dient huurder de originele sleutels en eventuele kopieën in te leveren bij de verhuurder.

10. Extra kosten
10.1. Bij met regelmaat aan laten staan van de verwarming heeft verhuurder het recht extra kosten in rekening te brengen voor verwarming of voor toezicht.
10.2. Indien er door een andere huurder of verhuurder klachten zijn qua staat waarin een zaal door de huurder achtergelaten wordt, heeft verhuurder het recht kosten in rekening te brengen, hetzij eenmalig of voor toezicht na elke gehuurde dagdeel.
10.3. Kosten gemaakt door nalatigheid, oneigenlijk gebruik, beschadiging van vloeren en muren en dergelijke zijn voor rekening van huurder.

11. Huisregels
11.1. Alle huurders en gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen. De huisregels zijn op de website www.aquamarijn.net in te zien, worden verstrekt als bijlage bij de huur-overeenkomst en hangen bij de ingang ter inzage voor alle gebruikers.
11.2. Huurder dient deelnemers, cliënten en medebegeleiders voor te lichten over het bestaan en de inhoud van de huisregels, en er op toe te zien dat gebruikers zich houden aan deze huisregels.

12. Jaarlijkse verhoging
De jaarlijkse verhoging van de zaalhuren zijn gebaseerd op het CBS indexcijfer, de reële gestegen huur- en aanverwante kosten als verwarming en licht, en kosten van voorzieningen. Ook toegevoegde voorzieningen worden doorberekend aan de huurder van de ruimtes. Indien de verhoging hoger is dan 20% ineens in een jaar, heeft de huurder het recht om de huurovereenkomst per direct te ontbinden.

13. Wijziging van dit reglement
Wijziging of aanpassing van de algemene voorwaarden of de huisregels kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst, tenzij er sprake is van een zodanig zwaarwegende wijziging of belang, welke het de huurder onmogelijk maakt de therapie, opleiding of cursus waarvoor de zaal gehuurd was, verder te beoefenen.

14. Toepasselijk recht bij geschillen
14.1. In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van “Aquamarijn Nieuwetijdswinkel”.

Aquamarijn Nieuwetijdswinkel v.o.f.
Steenweg 38
6131BE Sittard
www.aquamarijn.net
Kvk-nummer 14062899