Privacy verklaring

Via de website www.aquamarijn.net worden soms privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Aquamarijn respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Bedrijfsgegevens

Aquamarijn v.o.f. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14062899. Het bedrijf is gevestigd in Sittard en bereikbaar via het e-mailadres . Aquamarijn heeft een eigen website www.aquamarijn.net en verkoopt diverse producten ter bevorderingen van persoonlijke ontwikkeling en cadeau-artikelen. Daarnaast verzorgt Yoga@Aquamarijn yogalessen aan vaste leerlingen in een groepsruimte die verbonden is aan Aquamarijn v.o.f.

.

Aquamarijn v.o.f. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacybeleid wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door Aquamarijn.

.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u mogelijk bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het aanvragen van informatie en bij het aanmelden voor yogalessen om enkele persoonsgegevens. Zoals bijvoorbeeld naam en adres. Ook kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief. Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede afhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Het afnemen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website;

Het afhandelen van aanvragen via onze website en voor verhuur van de groepsruimte en het informeren over het verloop daarvan;

Het versturen van lesschema’s, facturen en betaalverzoeken

Het verzenden van nieuwsbrieven, alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven

.

.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Aquamarijn bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten, diensten en in ieder geval niet langer dan 2 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke (bijvoorbeeld fiscale) bewaarplicht.

.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeld-mogelijkheid opgenomen. Zodra u zich afmeldt worden uw gegevens, die nodig zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief, niet langer bewaard.

.

Beveiliging

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

.

.

Verstrekking van gegevens aan derden

Aquamarijn deelt uw persoonsgegevens alleen met verwerkers die namens Aquamarijn diensten verleent en/of opdrachten uitvoert. Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de server van de verwerker. De server zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding en cookie beleid.

.

Aquamarijn kan verplicht worden uw gegevens aan derden te verstrekken vanwege een wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van een autoriteit, bijv. de belastingdienst.  Aquamarijn heeft voor verwerkers de nodige contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met de Nederlandse en Europese wetgeving.

.

Dit privacybeleid is ook van toepassing op de gegevens die worden verzameld door derden, wanneer zij als verwerker voor Aquamarijn optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Aquamarijn plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende derden.

.

Aquamarijn verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

.

.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig, klein en tijdelijk bestand die op uw computer wordt opgeslagen.
Er zijn drie soorten cookies:

Functionele cookies: Functionele cookies zorgen ervoor dat de websites goed werken en dat uw gegevens worden opgeslagen

Basiscookies: Als u basiscookies aanklikt, zorgt u ervoor dat onze websites, nieuwsbrieven en diensten nog beter bij u aansluiten. Via deze cookies deelt u algemene statistieken, bijvoorbeeld welke pagina's u interessant vindt en bij welke pagina's u fouten ervaart.

Persoonlijke cookies: Wanneer u persoonlijke cookies aanklikt, ontvangt u persoonlijke aanbiedingen. Via deze cookies deelt u bijvoorbeeld uw interesses en zoek- en klikgedrag.

.

.Aquamarijn maakt alleen gebruik van de functionele cookies die er voor zorgen dat de website goed werkt.

.

.

Uw rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, daar bezwaar tegen te maken of uw gegevens te exporteren.
Neem hiervoor contact met ons op via mail

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Aquamarijn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy m.b.t. onze privacy- en cookieverklaring, kunt u deze stellen door contact op te nemen met ons via  email

.

.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 21 februari 2019.